നമുക്കു ചുറ്റും കാണുന്ന അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും അശരണരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധ പ്പെടുതുവാനുംഅവരെക്കുറിച്ചു ബൂലൊകത്തെ അറിയിക്കുവാനും സാധിക്കുമെങ്കില്‍ അവര്ക്കു സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു വേദിയായി രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കാരുണ്യ ദീപ്തം എന്ന ബ്ലോഗ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിലര്ക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ ക്ഷണം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു . കൂട്ടായ്മയില്‍ ചേരുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ kaarunyadeeptham@gmail.com എന്നതിലേക്ക് മെയില്‍ അയച്ചാല്‍ മതിയാകും.

Tuesday, August 11, 2009

പ്രിയ ബ്ലോഗര്‍ സുഹൃത്തേ ,

നമുക്കു ചുറ്റും കാണുന്ന അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും അശരണരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധ പ്പെടുതുവാനുംഅവരെക്കുറിച്ചു ബൂലൊകത്തെ അറിയിക്കുവാനും സാധിക്കുമെങ്കില്‍ അവര്ക്കു സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു വേദിയായി രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കാരുണ്യ ദീപ്തം എന്ന ബ്ലോഗ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിലര്ക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ ക്ഷണം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു . കൂട്ടായ്മയില്‍ ചേരുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ kaarunyadeeptham@gmail.com എന്നതിലേക്ക് മെയില്‍ അയച്ചാല്‍ മതിയാകും.

Read more...

About This Blog

  © Free Blogger Templates Photoblog III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP